Gedragsregels Stichting Sport Zuid

Regels van respect We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving; Wij schelden elkaar niet uit; Pesten en bedreigen is ten strengste verboden; Fysiek geweld staan wij niet toe; Heb respect voor ieder zijn ‘kunnen’; Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden; We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden; Er is geen plaats voor racisme en discriminatie; We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten.
football, ball, sport-161132.jpg
Vertrouwenspersoon
Monika Geibel Mail : monikageibel@stichtingsportzuid.nl
Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport: De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. (Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011).
boy, football, soccer-160105.jpg
Vertrouwenspersoon
Monika Geibel Mail : monikageibel@stichtingsportzuid.nl
Gedagsregels ‘begeleiders in de sport’ Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus goed om als bestuur dit te delen met je leden, bijvoorbeeld via de website of bijeenkomsten. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond..
girl, soccer, happy-23818.jpg
Vertrouwenspersoon
Monika Geibel Mail : monikageibel@stichtingsportzuid.nl
Gedragsregels ‘ouders in de sport’ Natuurlijk wil je dat je kind met plezier cricket. Daar zorgt niet alleen de trainer of de coach voor, maar jij als ouder ook. Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de boundary of aanwijzingen roept bij de kooi. Of wanneer je het alleen maar hebt over winnen en runs of wickets. Kinderen willen maar één ding: sporten met plezier en met vrienden. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen liever meedoen met een verliezend team dan niet aan de beurt komen en op de bank zitten van een winnend team. Als ze plezier hebben, blijven ze sporten. Iedereen doet mee en komt aan de beurt, ook in cricket. Dat hebben we nu vastgelegd in het Jeugd Reglement, van de U9 tot en met de U17. De tijd is echt voorbij dat in de jeugd alleen de beste spelers mogen batten en bowlen. Ouders kunnen het voor alle kinderen leuk houden door positief aan te moedigen en het coachen over te laten aan de coach. En ook door te bedenken dat hun kind geen Messi is, zoals dat voetballertje zegt tegen Jochem. Of zoals in ons geval: Tendulkar… Hieronder gedragsregels voor ‘ouders in de sport’ Onthoud dat je kind voor zijn/haar eigen plezier cricket speelt, niet voor jouw plezier; Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid; Dwing nooit je kind om tegen zijn/haar zin, deel te nemen aan het spel; Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen; Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Leer je kind dat ook te doen; Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies; Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden. Waardeer de goede prestaties van álle deelnemers; Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport. Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. De coach kan prima zelf het team begeleiden. Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.
referee, football, red card-3556460.jpg
Vertrouwenspersoon
Monika Geibel Mail : monikageibel@stichtingsportzuid.nl